ساعت: 20:41

تاریخ: 18 آذر 1402

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

لوگو شهرداری نهبندان

.

جمع آوری زباله های بستر رودخانه بلخ

پاکبانان واحد خدمات شهری به صورت گروهی بیش از 1500 متر مربع از بستر رودخانه بلخ واقع در جنوب شهر رانظافت و پاکسازی کردند.