ساعت: 10:25

تاریخ: 13 اسفند 1402

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

لوگو شهرداری نهبندان

.

شهرداري نهبندان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ شوراي محترم اسلامي شهر نسبت به فروش تعداد 20 قطعه زمین از طریق مزایده عمومی و سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) اقدام نماید. متقاضيان مي‌توانند با در نظر گرفتن مراتب درج شده در فایل ذيل آگهی در مزایده شركت کنند .