ساعت: 10:50

تاریخ: 5 بهمن 1400

🇮🇷 سال تولید، پشتبانی ها، مانع زدایی ها

لوگو شهرداری نهبندان

.

جمع آوری زباله های بستر رودخانه بلخ

پاکبانان واحد خدمات شهری به صورت گروهی بیش از 1500 متر مربع از بستر رودخانه بلخ واقع در جنوب شهر رانظافت و پاکسازی کردند.

تازه ترین اخبار