ساعت: 05:23

تاریخ: 13 بهمن 1401

🇮🇷 سال تولید، پشتبانی ها، مانع زدایی ها

لوگو شهرداری نهبندان

.

 به منظور سهولت تردد عابرین پیاده از عرض معبر و‌ گذرگاههای اصلی و فرعی و ارتقاء ضریب ایمنی جانی افراد ، کار رنگ آمیزی خطوط عابر پیاده و ایمن سازی مسیرهای با اولویت تقاطع ها و مقابل مدارس انجام شد .


خط کشی عابرپیاده از مهمترین علایم راهنمایی و هشداری بوده و هدف از خط کشی معابر ، منظم کردن حرکت و ایمنی وسایط نقلیه و امنیت خاطر عابرین پیاده در گذر از خیابان هاست.
به همین منظور عملیات اجرای رنگ آمیزی عابر پیاده در نقاط پر تردد و حادثه خیز و یا احیاء مجدد رنگ آمیزی های فرسوده در این منطقه طی روزهای گذشته آغاز شده است و تا کنون تقاطع بلوار دانشگاه و خیابان شهید رجایی ،تقاطع بلوار دانشگاه و بلوار امام خمینی ،تقاطع بلوار معلم و خیابان شهدا به انجام رسیده است و این اقدام همچنان ادامه دارد.

رنگ آمیزی خطوط عابر پیاده

تازه ترین اخبار