ساعت: 02:11

تاریخ: 31 تیر 1403

🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

لوگو شهرداری نهبندان

.

انجام امورات خدمات شهری شهرداری نهبندان(رفت وروب معابرسطح شهر)

شهرداري نهبندان درنظردارد طبق مجوز شماره 38 مورخ 1401/01/15 شورای محترم اسلامی شهرنهبندان انجام امور خدمات شهری(رفت وروب معابرسطح شهر) را از طریق مناقصه عمومی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)به شرکت های واجد شرایط و تأیید صلاحیت شده توسط اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی ؛به مدت دو‌سال و بصورت حجمی واگذار نماید. متقاضيان مي‌توانند با در نظر گرفتن مراتب ذيل در مناقصه شركت نمايند.

شرایـط:

1موضوع مناقصه:انجام امور خدمات شهری(رفت وروب معابر سطح شهر) در محدوده خدماتی شهر نهبندان.

2-کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران از طریق سامانه ستاد اقدام به شرکت در مناقصه نمایند.

3-نوع ومبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی (با اعتبار حداقل سه ماهه) یا فیش پرداخت نقدی به حساب سپرده شماره 3100002458000 نزد بانک ملی  به نام شهرداری نهبندان به مبلغ 1/800/000/000 ریال.

4- زمان و محل دریافت اسناد:ازساعت 8صبح روزچهارشنبه مورخ 1401/09/09 لغایت ساعت 14 روز شنبه مورخ 1401/09/19از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد).

5- مهلت بارگزاري اسناد در سامانه تداركات الكترونيكي دولت:ساعت۱۴روز چهارشنبه مورخ 1401/09/30

6-شرکت کنندگان در مناقصه بایستی پاکتهای (الف)،(ب)و(ج) اسناد مناقصه را بصورت جداگانه وطبق دستورالعمل در سامانه ستاد بارگزاری واصل پاکت (الف)را تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1401/09/30 به آدرس نهبندان-خیابان قائم شرقی-ساختمان مرکزی شهرداری-واحد حراست ارسال و رسید دریافت نمایند.

7- زمان ومحل بازگشایی پیشنهادات: روز پنج شنبه مورخ 1401/10/01ساعت 10 صبح در محل شهرداری نهبندان خواهد بود و حضور كليه شركت كنندگان در مناقصه ،در جلسه آزاد مي باشد.نتیجه مناقصه در روز بازگشایی با حضور شرکت کنندکان واعضای هیأت عالی معاملات شهرداری صورتجلسه وسپس به صورت کتبی به برندگان مناقصه اعلام خواهد گردید.

8- هزينه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

9-شهرداری در رد یاقبول هریک ازپیشنهادها مختار است.

10-درصورتی که برندگان اول ،دوم وسوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

11-كسانيكه مشمول لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كاركنان دولت در معاملات دولتي و كشوري مي باشند حق شركت در مناقصه را ندارند.

12- سایر اطلاعات وجزئیات دراسناد مناقصه مندرج می‌باشد.

تازه ترین اخبار