ساعت: 02:32

تاریخ: 31 تیر 1403

🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

لوگو شهرداری نهبندان

.

شهرداری نهبندان در نظر دارد در اجرای تبصره 3 بخشنامه شماره 83427 مورخ 1398/04/29 هیأت محترم وزیران و همچنین صورتجلسه شماره 58 مورخ 1401/07/27 شورای اسلامی شهر ، نسبت به تأمین تعداد 4 نفر نیروی انسانی مرد (در مشاغل کارشناس مالی ، کارشناس بافت فرسوده ، کارشناس تخلفات ساختمانی ، کارشناس خدمات شهری) که جنبه موقتی داشته و نیاز سریع به تأمین نیرو در آنها وجود دارد بدون تعهد استخدامی و برای مدت حداکثر یک سال  با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر ، از طریق نشر آگهی ، مصاحبه علمی ، تخصصی و گزینش اقدام نماید .

لذا متقاضیان می توانند از تاریخ 1401/09/09 لغایت 1401/09/17 نسبت به دریافت فایل شرایط بکارگیری اقدام و مدارک تکمیلی را تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1401/09/17 به شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند . 

برای دریافت مدارک کلیک کنید

تازه ترین اخبار