ساعت: 18:37

تاریخ: 5 تیر 1403

🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

لوگو شهرداری نهبندان

.

❇️

?شهرداري نهبندان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ١۴٠٠/١٠٠ مورخ ١٢ /١۴٠٠/٠٨ شوراي محترم اسلامي شهر نسبت به فروش شش دانگ کارخانه گچ، متعلق به خود را واقع در کیلومتر ٢٠ محور نهبندان – بيرجند با عرصه (زمین) به متراژ ٣٠/٠٠٠ متر مربع جهت تولید اسمي با ظرفیت ۵٠٠ تن گچ به صورت فله و پاکتی همراه با خط كامل توليد و ساختمان اداري را از طريق مزايده عمومي با جزئيات مندرج در سامانه تداركات الكترونيكي دولت (www.setadiran.ir) و با شماره مزايده 2000005578000003 به صورت اكترونيكي به فروش برساند .
1- از مورخ ٠٩ /١۴٠٠/١١ لغایت ١۴٠٠/١٢/٠٢ مهلت بارگزاري اسناد در سامانه تداركات الكترونيكي دولت مي باشد.
2- تاريخ بازديد از مورخ ١۴٠٠/١١/٠٩ لغايت ١۴٠٠/١٢/٠٢ ساعت ٨ صبح تا ١۴ با هماهنگي واحد تاسيسات شهرداري به آدرس خراسان جنوبي شهرستان نهبندان کیلومتر ٢٠ محور نهبندان – بيرجند کارخانه گچ مهر شهرداري نهبندانمی باشد .
3- زمان گشايش و قرائت پيشنهادها ساعت ١٠ روز سه شنبه مورخ ١۴٠٠/١٢/١٣ در محل شهرداري انجام خواهد شد.
4ـ قيمت پايه مبلغ ٢١۶/۵۴۴/٢٣٢/۴۶٠ ریال و سپرده شركت در مزايده حداقل مبلغ ١٠/٨٢٧/٢١١/۶٢٣ ريال مي باشد .
5ـ جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ٣_٠۵۶٣٢۶٢٢٣٠٢ تماس حاصل نماييد.

تازه ترین اخبار