شهرداری نهبندان به استناد موافقت نامه های شماره 52218-/80 -01/09/1396  و 5219/80 – 01/09/1396 و 5220/80 -01/09/96 و 8385/80 – 21/12/96 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی در نظر دارد اجرای پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید .

لازم به ذکر است : کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران از طریق سامانه  ستاد ودر مهلت مقرر،اقدام به شرکت در مناقصه نمایند.

آخرین مهلت ثبت وارسال پیشنهادات:پایان وقت اداری روزسه شنبه مورخ97/02/18