?> شهرداری نهبندان - آرشیو اخبار

شهرداری نهبندان

-- نصب المان وانت بهاري-- نصب تابلو جهت معرفي جاذبه هاي گردشگري شهر

 

 

-- نصب المان خروس

 

 

-- نصب بنرهاي عيدانه

 

 

 

 

 

-- نصب المان بابا نوروز

-- نصب المان ماشين فانتزي

 

 

-- ساماندهي پارك ورودي شهر با ساخت 6 چشمه سرويس بهداشتي 

 

 

-- نصب المان چرخ نخ ريسي

 --  ساماندهي زيرگذر ورودي شهر شامل جدول گزاري و آسفالتشهردار نهبندان  در بازديد از خيابان يادگار امام (ره) اظهارکرد: مدل مشارکتی احیا و مرمت این خيابان با همکاری مردم، شهرداری نهبندان است.مهندس محمد حسين مديح افزود: ما از 6 ماه قبل مدل مشارکت مردم در احیا و مرمت ديوارهاي مشرف بر خيابان را از بناهای تاریخی فرسوده یا در حال تخریب در قالب صندوق احیا آغاز کردیم و تا کنون همه بناهاي حاشيه خيابان يادگار امام (ره) را به سبك باستاني و با استفاده از كاه گل و موزائيك طرح آجر سنتي براي پياده رو ها اجرا كرده ايمشهردار نهبندان از اتمام عملیات زیرسازی و آسفالت زیرگذر در محل تقاطع خيابان شهيد رجايي و بلواركشاورز به سمت شهرك كارگاهي خبر داد.  مهندس محمد حسين مديح با اعلام خبر فوق افزود: عملیات زیرسازی و آسفالت زیرگذر تقاطع راه ورودي از سمت خيابان شهيد رجايي اجرا شدكهشهرداری نهبندان

...سرزمین آفتاب...