?> شهرداری نهبندان - آرشیو اخبار

شهرداری نهبندان

پيرو آگهي شماره 30-96/01/07  و صورتجلسه كميسيون معاملات(مزايده) به شماره699-96/02/11  ،شهرداري نهبندان در نظر دارد تعداد4 قطعه زمين با كاربري تجاری واقع در بلوار معلم(تقاطع كشاورز) ،تعداد1قطعه زمين با كاربري تجاري واقع دربلوار امام رضا(ع)، تعداد3 قطعه زمين با كاربري كارگاهي واقع در شهرك كارگاهي  به شماره پلاك ثبتي مندرج در جدول ذیل را از طريق مزايده كتبي به فروش برساند . كليه متقاضيان واجد شرايط  مي توانند جهت بازديد و اخذ فرم شرايط شركت در مزايده از تاريخ96/02/17   لغايت96/03/07  با مراجعه به دبيرخانه شهرداري و يا از طريق سايت اقدام و مدارك را پس از تكميل به آدرس نهبندان-خيابان قائم شرقي- ساختمان مرکزی شهرداريواحد حراست تحويل و رسید دریافت نمايند.

 شهرداري نهبندان در نظر دارد: قسمتي /تمام پروژه :كفسازي بستر رودخانه بلخ را به پيمان با توجه به مشخصات جدول پيوست وهمچنين: قسمتي /تمام پروژه آسفالت معابر سطح شهر را به پيمان با توجه به مشخصات جدول پيوست واگذار نمايد ، خواهشمند است در صورت تمايل حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ12/2/96نسبت به تكميل برگه هاي استعلام و ارسال قيمت پيشنهادي خود همراه با مدارك ذيل اقدام نماييد

- بهسازي و بتن ريزي بستر رودخانه بلخ

 

 

 - آسفالت معابر

 

  

-اجرا و اصلاح كانال هاي جمع اوري ابهاي سطحي

 

 

 

 

 شهردارنهبندان گفت: به منظور افزایش رفاه و آرامش خانواده ها پارک بانوان در شهرنهبندان در سال گذشته راه اندازی شد. مهندس مديح با تاکید بر اینکه پارک بانوان مصداق سرمایه‌گذاری برای کانون خانوادهاست،  اظهارداشت:پارک بانوان شهرداري محيطي محصور

 شهرداري نهبندان به استناد موافقت نامه هاي شماره 5051/80-95/12/22  و 5436/80-95/12/28   سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان خراسان جنوبي در نظر دارد اجراي پروژه هاي ذيل را از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد لذا از كليه شركتهاي واجد شرايط وداراي رتبه دعوت به عمل مي آيد از تاريخ96/01/23  لغايت96/02/12 جهت دريافت اسناد مناقصه در وقت اداري به واحد دبيرخانه شهرداري  مراجعه و مدارك را پس از تكميل به آدرس نهبندان-خيابان قائم شرقي- ساختمان مرکزی شهرداري–واحد حراست تحويل و رسید دریافت نمايند.

 شهرداري نهبندان در نظر دارد به استناد بند5 مصوبه شماره95/974 مورخ95/08/03 شوراي محترم اسلامي شهر تعداد5 قطعه زمين با كاربري تجاری واقع در بلوار معلم(تقاطع كشاورز) ،تعداد1قطعه زمين با كاربري تجاري واقع دربلوار امام رضا(ع)، تعداد4 قطعه زمين با كاربري كارگاهي واقع در شهرك كارگاهي  به شماره پلاك ثبتي مندرج در جدول ذیل را از طريق مزايده كتبي به فروش برساندشهرداری نهبندان

...سرزمین آفتاب...