?> شهرداری نهبندان - آرشیو اخبار

شهرداری نهبندان

محسن بخشي دبير همايش اجرايي توسعه و فرصت هاي سرمايه گذاري نهبندان: زير ساختهاي موجود در نهبندان چشم انداز بسيار اميدوار كننده اي را در اين نقطه كشور نويد ميدهد .شهرستان نهبندان، در جنوب استان خراسان جنوبی با فاصله 200 کیلومتر از مرکز استان در شرقی ترین نقطه کشور پهناور اسلامی ایران همچون کوهی استوار سردی و گرمی روزگار چشیده در کنار کویر ایران مرزبان این نقطه جغرافیایی سرزمین پاک  ایران می باشد.با عنایت به تبصره5 ذیل ماده2قانون نوسازی وعمران شهری و مصوبه شورای اسلامی شهر نهبندان، به اطلاع می رساند آن دسته از شهروندان عزیزی که تا  پایان خرداد ماه سالجاری، نسبت به پرداخت عوارض نوسازی شهرداری اقدام نمایند،به قید قرعه  ازجوایز خوش حسابی شهرداری استفاده می نمایند.در راستای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و بمنظور توسعه و سرمایه گذاری در شهرستان نهبندان در حوزه های مختلف از جمله  کشاورزی،دامپروری، صنعت و معدن ،گردشگری و پروژه های شهری به اطلاع میرساند "همایش توسعه وفرصتهای سرمایه گذاری شهرستان نهبندان"در تاریخ 22 اردیبهشت ماه 1397 در این شهر برگزار خواهد گردید.شهرداری نهبندان به استناد موافقت نامه های شماره 52218-/80 -01/09/1396  و 5219/80 – 01/09/1396 و 5220/80 -01/09/96 و 8385/80 – 21/12/96 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی در نظر دارد اجرای پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید .

لازم به ذکر است : کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران از طریق سامانه  ستاد ودر مهلت مقرر،اقدام به شرکت در مناقصه نمایند.

آخرین مهلت ثبت وارسال پیشنهادات:پایان وقت اداری روزسه شنبه مورخ97/02/18
 شهرداری نهبندان

...سرزمین آفتاب...