شهرداري نهبندان در نظر دارد به استناد بند  3 مصوبه شماره 279/97 مورخ25/04/97 شوراي محترم اسلامي شهر تعداد8 قطعه زمين با كاربري مسکونی واقع در بلوار معلم(طرح تفکیکی صدا وسیما)  و تعداد  2 قطعه زمين با كاربري تجاري واقع دربلوار امام علی(ع)  به شماره پلاك ثبتي مندرج در جداول ذیل را از طريق مزايده كتبي به فروش برساند . كليه متقاضيان واجد شرايط  مي توانند جهت بازديد و اخذ فرم شرايط شركت در مزايده از تاريخ27/05/97لغايت17/06/97در وقت اداري به دبيرخانه شهرداري يا از طریق این سایت اقدام نمایند .

فرمهای شرایط شرکت در مزایده

شماره1:

شماره 2:

شماره3 :