جهت ایمن سازی عبور و مرور خودروها و عابرین پیاده در تقاطع خیابان آزادی و بلوار امام خمینی ، سرعت گیراستاندارد با پوشش آسفالت اجرا گردید .

 مهندس بخشی شهردار نهبندان : با توجه به سرعت بالای ترافیک در این محل و آمار ارائه شده از وقوع تصادفات و روند افزایشی آن ، ایمن سازی این معبر و معابر دیگر سطح شهر برای تردد عابرین پیاده و همچنین جلوگیری از سرعت زیاد خودروها در بخش های پرخطر یا ورودی های تقاطع ها در دستور کار قرار گرفت و این سرعت گیر اجرا شده است تا از بروز حوادث یاد شده جلوگیری شود