عمليات اجرايي فاز يك مسكن مهر با 803 واحد مسكوني در سال 1388 اغاز و شهرداري نيز بصورت همزمان نسبت به جدول كشي معابر  ، احداث دو پارك محله با مساحت  5000 متر مربع  و زيرسازي معابر  مشغول بكار گرديد.

شهردار نهبندان با بيان اينكه شهرداري در سالهاي گذشته قسمتي از تعهدات خود مبني بر اسفالت را طي چند مرحله انجام داده اما ناتمام ماندن پروژه علاوه بر ايجاد مشكلاتي براي عبور و مرور ساكنين  خصوصا در فصل بارندگي بعلت خاكي بودن معابرباعث نارضايتي ساكنين شده بود.

مهندس بخشي با بيان اينكه از اغاز شروع بكار در شهرداري و خدمت رساني به شهروندان اتمام اين پروژه اولويت اصلي شهرداري در بخش عمران تعيين و اجراي ان اغاز شد كه عليرغم بروز  مشكلات فني در اجرا خوشبختانه بابسيج تمامي امكانات شهرداري وتلاش شبانه روزي همكاران به حمد خداوند متعال  اين پروژه به اتمام رسيد.

مهندس بخشي افزود : اجراي فاز پاياني  در سطحي معادل 20000 متر مربع ريال و با توجه به خاكبرداري و زيرسازي مجدد برخي از معابر  با هزينه اي بالغ بر 6 ميليارد ريال اجرا گرديد كه با اتمام آن تمامي تعهدات شهرداري در فاز يك مسكن مهرانجام گرديد.