با شروع فصل زمستان و سرد شدن هوا با هدف دفع آفات و زيباسازي فضاي سبز شهري،هرس و شاخه برداري از درختان و درختچه هاي سطح شهر آغاز شد.

مهندس نخعي مسئول واحد فضاي سبز شهرداري گفت: هرس شاخه هاي آفت زده ، خشكيده و پاجوشها به منظور  هوادهي (بهبود جريان هوا)،ارايش و زيباسازي فضاي سبز،رفع الودگي بصري و رسيدن نوركافي انجام ميگيرد و در اين طرح بالغ بر 25000 اصله از انواع درختان شامل:اكاليپتوس،خرما،زيتون معمولي و تلخ،كاج توپي و كله قندي،و درختچه هاي شامل(گلهاي خرزهره،رز ،ترون )هرس و شاخه زني خواهد گرديد.

مهندس بخشي شهردار نهبندان حفظ فضاي سبز موجود و توسعه انرا با توجه به اقليم نهبندان و وجود بادهاي 120 روزه و نقش فضاي سبز در جلوگيري از گرد و غبار را از اولويت هاي شهرداري برشمرد وگفت: در راستاي استفاده از ظرفيت شهرداري و بمنظور صرفه جويي، واحد فضاي سبز نسبت به كاشت انواع گل فصلي و ...در گلخانه شهرداري اقدام نموده است . مهندس بخشي  با اشاره به این که سعی داریم توسعه فضای سبز با توزیع متناسب در سطح شهر همراه باشد  تاکید کرد: با تداوم این اقدامات، به استقبال بهار 97 می‌رویم و امیدواریم با مشارکت شهروندان و مدیریت استان، بتوانیم کاستی‌های فضای سبز شهر را جبران کنیم