شهرداري نهبندان درنظردارد به استناد مصوبه شماره99/79 مورخ 99/3/11 ومصوبه شماره 99/157 مورخ 99/5/1 شوراي اسلامي شهرنهبندان ، ماشين آلات و كولرهاي گازي مازاد خود را به شرح ذيل ازطريق مزايده (حراج حضوري ) به فروش برساند . متقاضیان درصورت تمایل به خرید و جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند از تاریخ نشر آگهی

( 99/6/12 لغایت 99/6/31 )

همه روزه به جزایام تعطیل ازساعت8صبح الی12ظهربا مراجعه به نشانی نهبندان–ميدان بسيج جنب ايستگاه آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري-واحدنقليه وماشين آلات فرم شرایط شرکت درمزایده را درهمان محل دریافت،ازماشین آلات فوق الذکربازديد نموده ونسبت به واریزمبلغ 5% تضمین شرکت در مزایده به صورت نقدی اقدام و در مزایده حضوری شرکت نمایند.

جلسه