❇️ تشکیل جلسه با حضور مهندس صحراگرد رئیس اداره راه وشهر سازی در دفتر شهردار 
در این جلسه موضوع بازنگری طرح تفصیلی شهر نهبندان،  تملک اراضی جهت بازگشایی معابر و احداث پارکینگ در بافت فرسوده شهر به متراژ ۱۱۰۰۰متر مربع و تملک اراضی جهت احداث بازارچه در بلوار امام خمینی مورد بررسی قرار گرفت.