شهرداري نهبندان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ٩٩/١٧٧ مورخ ٩٩/۵/١٢ شوراي محترم اسلامي شهر تعداد۶ واحد مسکونی (ساخته شده ) واقع در (طبقه فوقاني پاساژ شهرداري ) و ۶ قطعه زمین مسکونی از طرح تفکیکی صدا و سیما و یک قطعه زمین تجاری (حاشیه میدان دانشگاه) را از طريق مزايده كتبي به فروش برساند . كليه متقاضيان واجد شرايط می توانند جهت بازديد و اخذ فرم شرايط شركت در مزايده از تاريخ ٩٩/۵/٢۶ لغايت ٩٩/۶/١۶ در وقت اداري به دبيرخانه شهرداري مراجعه و مدارك را پس از تكميل به آدرس نهبندان-خيابان قائم شرقي- ساختمان مرکزی شهرداري ( واحد امور مالي ) تحويل و رسید دریافت نمايند.