شهرداري نهبندان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 99/115 مورخ 99/4/8 شوراي محترم اسلامي شهر تعداد6 واحد مسکونی (ساخته شده ) واقع در حاشيه ميدان شهدا (طبقه فوقاني پاساژ شهرداري ) را از طريق مزايده كتبي به شرح آگهی ذیل به فروش برساند .