این آبخوری با طراحی سنتی و زیبا با استفاده از مصالح باقیمانده از پروژه های عمرانی و دورریز در حاشیه پیاده روی خانواده واقع در بلوار امام خمینی طراحی و ساخته شده است.